TẤT CẢ
Hiện vật phim/âm thanh
Hiện vật hình ảnh
Hiện vật khối
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao
STT NỘI DUNG SỐ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
721 Đồng hồ do Trung Quốc sản xuất 2 EVNNPC-HN-031
722 Đồng hồ vạn năng EVNNPC-HN-027
723 Đồng hồ vạn năng U4313 EVNNPC-BG-001
724 Đồng hồ Volt Ampe EVNNPC-VP-002
725 Đồng hồ vôn kế 6kV EVNNPC-HN-061
726 Đồng hồ Vôn Liên Xô EVNNPC-SL-020
727 Đồng hồ điện áp EVNNPC-TN-003
728 Đồng hồ đo áp lực nước EVNNPC-SL-019
729 Đồng hồ đo Cos Phi 5000T EVNNPC-TND-003
730 Đồng hồ đo nhiệt độ lò EVNNPC-TN-016
731 Đồng hồ đo thời gian rơ le EVNNPC-HN-060
732 Đồng hồ đo điện vạn năng tự tạo EVNNPC-TND-011
733 Đũa đẩy xu páp 1 EVNNPC-SL-022a
734 Đũa đẩy xu páp 2 EVNNPC-SL-022b
735 Đui bóng đèn EVNNPC-LS-0002
Hiển thị từ 721 đến 735 của tổng 735 kết quả
721

Đồng hồ do Trung Quốc sản xuất 2
722

Đồng hồ vạn năng
723

Đồng hồ vạn năng U4313
724

Đồng hồ Volt Ampe
725

Đồng hồ vôn kế 6kV
726

Đồng hồ Vôn Liên Xô
727

Đồng hồ điện áp
728

Đồng hồ đo áp lực nước
729

Đồng hồ đo Cos Phi 5000T
730

Đồng hồ đo nhiệt độ lò
731

Đồng hồ đo thời gian rơ le
732

Đồng hồ đo điện vạn năng tự tạo
733

Đũa đẩy xu páp 1
734

Đũa đẩy xu páp 2
735

Đui bóng đèn
Hiển thị từ 721 đến 735 của tổng 735 kết quả