TẤT CẢ
Hiện vật phim/âm thanh
Hiện vật hình ảnh
Hiện vật khối
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao
STT NỘI DUNG SỐ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
701 Đầu tay biên máy EVNNPC-SL-013
702 Đề cương xây dựng Phòng Truyền thống Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC-HN-079
703 Đế sứ đứng máy cắt EVNNPC-SL-014
704 Đèn bão EVNNPC-HD-009
705 Đèn chiếu sáng EVNNPC-HN-018
706 Đèn pin EVNNPC-HN-046
707 Điện thoại EVNNPC-TB-004
708 Điện thoại bàn 1 EVNNPC-BK-001
709 Điện thoại bàn 2 EVNNPC-BK-002
710 Điện thoại bàn 3 EVNNPC-BK-003
711 Điện thoại bàn 4 EVNNPC-BK-004
712 Điện thoại bàn 5 EVNNPC-HN-068
713 Đồng hồ A 50/5 EVNNPC-SL-015
714 Đồng hồ A30/5 EVNNPC-SL-016
715 Đồng hồ Ampe EVNNPC-TN-013
716 Đồng hồ Ampe mét EVNNPC-SL-017
717 Đồng hồ áp lực EVNNPC-LS-0003
718 Đồng hồ bộ nạp ắc quy EVNNPC-SL-018
719 Đồng hồ do Liên Xô sản xuất EVNNPC-HN-030
720 Đồng hồ do Trung Quốc sản xuất EVNNPC-HN-029
Hiển thị từ 701 đến 720 của tổng 735 kết quả
701

Đầu tay biên máy
702

Đề cương xây dựng Phòng Truyền thống Tổng công ty Điện lực miền Bắc
703

Đế sứ đứng máy cắt
704

Đèn bão
705

Đèn chiếu sáng
706

Đèn pin
707

Điện thoại
708

Điện thoại bàn 1
709

Điện thoại bàn 2
710

Điện thoại bàn 3
711

Điện thoại bàn 4
712

Điện thoại bàn 5
713

Đồng hồ A 50/5
714

Đồng hồ A30/5
715

Đồng hồ Ampe
716

Đồng hồ Ampe mét
717

Đồng hồ áp lực
718

Đồng hồ bộ nạp ắc quy
719

Đồng hồ do Liên Xô sản xuất
720

Đồng hồ do Trung Quốc sản xuất
Hiển thị từ 701 đến 720 của tổng 735 kết quả