TẤT CẢ
Hiện vật phim/âm thanh
Hiện vật hình ảnh
Hiện vật khối
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao
STT NỘI DUNG SỐ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
01 Aicom liên lạc EVNNPC-SL-001
02 Ampe dạng kìm EVNNPC-TB-001
03 Ampe kế EVNNPC-HN-0006
04 Ampe kế Liên Xô 92 EVNNPC-HN-0001
05 Ampe kế ở nhà máy điện Cửa Cấm EVNNPC-HN-017
06 Ampe kìm EVNNPC-HD-008
07 Ampe kìm Hioki 3280 - 10 EVNNPC-HD-017
08 Ampe kìm Kyoritsu EVNNPC-HD-014
09 Ampe kìm Slovakia sản xuất EVNNPC-HD-006
10 Ampe kìm thập kỷ 70 EVNNPC-VP-010
11 Ampe kìm thập kỷ 80 (1) EVNNPC-VP-011
12 Ampe kìm thập kỷ 80 (2) EVNNPC-VP-012
13 Ảnh các danh hiệu thi đua tại PC Cao Bằng EVNNPC-CB-002
14 Ảnh các liệt sỹ Nhà máy điện Việt Trì EVNNPC-PT-P002
15 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 1999 EVNNPC-BQLDALD-002
16 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2000 EVNNPC-BQLDALD-003
17 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2004 EVNNPC-BQLDALD-004
18 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2005 EVNNPC-BQLDALD-005
19 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2006 EVNNPC-BQLDALD-006
20 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2010 EVNNPC-BQLDALD-007
Hiển thị từ 1 đến 20 của tổng 735 kết quả
01

Aicom liên lạc
02

Ampe dạng kìm
03

Ampe kế
04

Ampe kế Liên Xô 92
05

Ampe kế ở nhà máy điện Cửa Cấm
06

Ampe kìm
07

Ampe kìm Hioki 3280 - 10
08

Ampe kìm Kyoritsu
09

Ampe kìm Slovakia sản xuất
10

Ampe kìm thập kỷ 70
11

Ampe kìm thập kỷ 80 (1)
12

Ampe kìm thập kỷ 80 (2)
13

Ảnh các danh hiệu thi đua tại PC Cao Bằng
14

Ảnh các liệt sỹ Nhà máy điện Việt Trì
15

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 1999
16

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2000
17

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2004
18

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2005
19

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2006
20

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2010
Hiển thị từ 1 đến 20 của tổng 735 kết quả