Ảnh các danh hiệu thi đua tại PC Cao Bằng

Số đăng ký: EVNNPC-CB-002
Tên gọi: Ảnh các danh hiệu thi đua tại PC Cao Bằng
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-CB-002
Chủ sở hữu: --
Loại sở hữu: Phòng truyền thống đơn vị thành viên
Loại hiện vật: Hiện vật hình ảnh
Số lượng: 3
Số thành phần: 0
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1995-nay (Giai đoạn Hội nhập và phát triển)
Chất liệu: --
Chất liệu phụ: --
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: --