Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2010

Số đăng ký: EVNNPC-BQLDALD-007
Tên gọi: Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2010
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-BQLDALD-007
Chủ sở hữu: --
Loại sở hữu: Phòng truyền thống đơn vị thành viên
Loại hiện vật: Hiện vật hình ảnh
Số lượng: 1
Số thành phần: 0
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1995-nay (Giai đoạn Hội nhập và phát triển)
Chất liệu: giấy
Chất liệu phụ: --
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: --