Ampe kìm Kyoritsu

Số đăng ký: EVNNPC-HD-014
Tên gọi: Ampe kìm Kyoritsu
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-HD-014
Chủ sở hữu: PC Hải Dương
Loại sở hữu: Phòng truyền thống đơn vị thành viên
Loại hiện vật: Hiện vật khối
Số lượng: 1
Số thành phần: 1
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1995-nay (Giai đoạn Hội nhập và phát triển)
Chất liệu: nhựa
Chất liệu phụ: kim loại
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: --