Đũa đẩy xu páp 1

Số đăng ký: EVNNPC-SL-022a
Tên gọi: Đũa đẩy xu páp 1
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-SL-022a
Chủ sở hữu: --
Loại sở hữu: Phòng truyền thống đơn vị thành viên
Loại hiện vật: Hiện vật khối
Số lượng: 1
Số thành phần: 1
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Sơn La
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
Chưa xác định
Chất liệu: kim loại
Chất liệu phụ: --
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: Phổ biến