Ảnh các liệt sỹ Nhà máy điện Việt Trì

Số đăng ký: EVNNPC-PT-P002
Tên gọi: Ảnh các liệt sỹ Nhà máy điện Việt Trì
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-PT-P002
Chủ sở hữu: Nhà máy điện Việt Trì
Loại sở hữu: Tại di tích ngành điện
Loại hiện vật: Hiện vật hình ảnh
Số lượng: 13
Số thành phần: 0
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ
Quận/Huyện: Thành phố Việt Trì
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1969-1976 (Từ Công ty điện lực đến Công ty điện lực miền Bắc)
Chất liệu: giấy
Chất liệu phụ: --
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: --