Ampe kế ở nhà máy điện Cửa Cấm

Số đăng ký: EVNNPC-HN-017
Tên gọi: Ampe kế ở nhà máy điện Cửa Cấm
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-HN-017
Chủ sở hữu: --
Loại sở hữu: Phòng truyền thống Tổng công ty
Loại hiện vật: Hiện vật khối
Số lượng: 1
Số thành phần: 1
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1892-1955 (Thủa ban đầu)
Chất liệu: kim loại
Chất liệu phụ: --
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: Phổ biến