...

- Trụ sở: (update)

- Điện thoại: (update)         Fax: (update)

- Website: (update)

- Ngày thành lập: 01-07-2020

- Bí thư Chi bộ, Giám đốc : Kỹ sư Trần Huy Hoàng

- Cơ cấu tổ chức: (update)

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: (update)

- Quy mô quản lý:

Xuất phát từ quy mô của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nhiệm vụ và vai trò trong việc đảm bảo cung cấp điện và xây dựng các công trình đầu tư lưới điện để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngày 14/4/2020, HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Nghị quyết số 159/NQ-HĐTV về việc: Thông qua phương án triển khai thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc); Ban quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc được thành lập với nhiệm vụ quản lý các dự án do EVNNPC quản lý và làm chủ đầu tư theo quy định của Pháp luật.