...

- Trụ sở: số 8 đường Giải Phóng -TP Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0228.8605877 Fax: 0228.3845216

- Website: http://pcnamdinh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 08-4-1965

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Trần Mạnh Sỹ

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc,13 phòng chức năng: Văn phòng Công ty, Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phòng Tổ chức & Nhân sự, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế, Phòng Điều độ, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Kinh doanh điện năng, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng An toàn, Phòng Kiểm tra Giám sát MBĐ và Ban Quản lý các dự án, 01 Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Nam Định. + 10 Điện lực:

        1- Điện lực thành phố Nam Định

        2- Điện lực Vụ Bản

        3- Điện lực Ý Yên

        4- Điện lực Nam Trực

        5- Điện lực Nghĩa Hưng

        6- Điện lực Trực Ninh

        7- Điện lực Xuân Trường

        8- Điện lực Hải Hậu

        9- Điện lực Giao Thuỷ

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1.230 (nữ: 249, nam: 981)

        + Thạc sĩ: 53 người

        + Đại học: 449 người

        + Cao đẳng: 218 người

        + Trung cấp: 204 người

        + Công nhân kỹ thuật: 306 người

- Quy mô quản lý:

        + Số xã: 210 xã, thị trấn thuộc 9 huyện và TP Nam Định.

        + Khách hàng: 719.927 KH (trong đó KH mục đích sinh hoạt: 648.249; KH ngoài mục đích sinh hoạt: 71.678)

        + Trạm 110 kV: 11 trạm, 20 MBA với tổng công suất lắp đặt : 711.000 kVA.

        + Trạm biến áp trung gian: 4 trạm, 10 MBA với tổng công suất lắp đặt : 25.800 kVA.

        + Trạm biến áp phân phối: 3.488 trạm, 3.573 MBA với tổng công suất lắp đặt 1.343.975 kVA, trong đó tài sản của ngành điện: 2.282 trạm 2.305 MBA với tổng công suất lắp đặt 677.604 kVA.

        + Đường dây 110 kV: 200 km

        + Đường dây trung thế: 2.398,23 km, trong đó tài sản của ngành điện: 2.187,68 km.

        + Đường dây hạ thế: 13.673,22 km, trong đó tài sản của ngành điện: 9.978,25 km.

 

Trụ sở Công ty Điện lực Nam Định