...

- Trụ sở: số 1 đường Trường Chinh - TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

- Số điện thoại: 0281.3812.203; Fax: 0281.3870.692;

- Website: http://pcbackan.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 14-3-1997

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Thạc sỹ - Kỹ sư Dương Quang Sơn

- Cơ cấu tổ chức:

     + Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và 3 Phó Giám đốc;

     + 12 Phòng chức năng;

     + Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế;

     + 07 Điện lực Huyện, Thành phố, gồm:

                    1- Điện lực thành phố Bắc Kạn

                    2- Điện lực Ngân Sơn

                    3- Điện lực Ba Bể

                    4- Điện lực Chợ Đồn

                    5- Điện lực Na Rì

                    6- Điện lực Chợ Mới

                    7- Điện lực Pác Nặm

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 529 (nữ: 107; nam: 422)

     + Thạc sĩ: 06

     + Đại học: 231

     + Cao đẳng: 37

     + Trung cấp: 72

     + Công nhân kỹ thuật: 183 - ý, gồm: Quy mô quản l

     + Số xã, phường, thị trấn: 122

     + Khách hàng: 92.230 (dự ước đến 30.6.2019)

     + Trạm biến áp 110kV: 02 trạm công suất 75MVA.

     + Trạm biến áp phân phối:1.078 trạm.

     + Đường dây cao thế 110kV: 134,65km

     + Đường dây trung thế 35-22kV: 1.769km

     + Đường dây hạ thế: 2.041,6km

Trụ sở Công ty Điện lực Bắc Kạn