...

- Trụsở: Số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043898901 Fax: 02043856651

- Website: http://pcbacgiang.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 01/01/1974

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Bá Sơn 

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc; 12 phòng chức năng; Văn phòng Đảng ủy, VP Công Đoàn, VP Đoàn Thanh niên Công ty; 09 Điện lực gồm: TP.Bắc Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giạng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Đội QLVH 110kV.

- Đảng bộ có 15 Chi bộ, 291 đảng viên

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 850 (nữ 196 : người)

     + Thạc sĩ: 09 người

     + Đại học: 408 người

     + Cao đẳng: 701 người

     + Trung cấp: 134 người

     + Công nhân kỹ thuật: 192

- Quy mô quản lý:

     + Số xã: 204/204 xã, 10/10 phường, 16/16 thị trấn có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%.

     + Khách hàng: 558.871 khách hàng (tính đến ngày 31/6/2019)

     + Trạm biến áp trung gian: 03 trạm

     + Trạm biến áp phân phối: 4128 trạm/4438 MBA

     + Đường dây trung thế 3197 : km

     + Đường dây hạ thế: 12.936,331 km

     + Lưới 110kV: 11 TBA; đường dây: 270,1 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Bắc Giang