...

 

CHỦ TỊCH QUA CÁC THỜI KỲ
1- Kỹ sư Lê Quang Minh
2- Kỹ sư Đào Văn Thóa
3- Kỹ sư Nguyễn Đức Đạo
4- Kỹ sư Mai Thanh Lâm
5- Kỹ sư Phạm Thanh Chước
6- Cử nhân Nguyễn Thị Nhạn
7- Thạc sỹ, Kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp


PHÓ CHỦ TỊCH HIỆN NAY
1- Kỹ sư Trần Nguyên Thắng
2- Thạc sỹ, Kỹ sư Vũ Văn Minh