...

 

TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ
1- Kỹ sư Hoàng Xuân Lai
2- Kỹ sư Nguyễn Đình Tình
3- Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh
4- Kỹ sư Đặng Văn Sự
5- Thạc sỹ, Kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp
6- Cử nhân Đặng Đình Phương
7- Thạc sỹ, Kỹ sư Vũ Văn Minh
8- Kỹ sư Nguyễn Trọng Phụng
9- Thạc sỹ, Kỹ sư Mai Quang Hùng


PHÓ TRƯỞNG BAN HIỆN NAY
1- Thạc sỹ, Kỹ sư Đinh Văn Bằng
2- Nguyễn Văn Hạnh
3- Nguyễn Trường Sinh