...

 

TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ
1- Kỹ sư Nguyễn Minh Nguyệt
2- Kỹ sư Hồ Sỹ Lợi
3- Kỹ sư Nguyễn Trọng Huy
4- Kỹ sư Đỗ Duy Liêm
5- Kỹ sư Ngô Ngọc Hưng
6- Kỹ sư Hà Mạnh Tề
7- Kỹ sư Nguyễn Thị Lan
8- Kỹ sư Phạm Văn Đang
9- Kỹ sư Nguyễn Văn Cử
10- Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn
11- Thạc sỹ, Kỹ sư Đỗ Tuấn Anh
12- Kỹ sư Đỗ Văn Năm


PHÓ TRƯỞNG BAN HIỆN NAY
1- Thạc sỹ, Kỹ sư Nguyễn Đức Mạnh
2- Kỹ sư Lê Thị Mai Loan
3- Thạc sỹ, Kỹ sư Vũ Trung Thành
4- Nguyễn Văn Hải