...

 

TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ
1- Kỹ sư Trần Văn Lương
2- Kỹ sư Nguyễn Thị Phương Dung
3- Kỹ sư Bạch Văn Quang
4- Kỹ sư Lê Văn Chủ
5- Kỹ sư Đỗ Băng Đảng
6- Kỹ sư Phạm Bình Minh


PHÓ TRƯỞNG BAN HIỆN NAY
1- Thạc sỹ, Kỹ sư Trần Hữu Khiển
2- Kỹ sư Thái Việt Hùng
3- Thạc sỹ, Kỹ sư Hoàng Minh Tuấn