...

 

TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ
1- Kỹ sư Phạm Tiến Ba
2- Kỹ sư Vũ Đức Gia
3- Kỹ sư Bùi Văn Tuyên
4- Kỹ sư Trần Văn Phú
5- Kỹ sư Nguyễn Quang Vinh
6- Kỹ sư Hoàng Thanh Giang
7- Kỹ sư Đinh Hồng Quân


PHÓ TRƯỞNG BAN HIỆN NAY
1- Kỹ sư Nguyễn Triều Đông
2- Kỹ sư Lê Vũ
3- Kỹ sư Bùi Tuấn Anh
4- Kỹ sư Lê Minh Ngọc