...

 

TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ
1- Kỹ sư Nguyễn Đức Cảnh
2- Kỹ sư Nguyễn Văn Đức
3- Kỹ sư Trần Phương Nghinh
4- Kỹ sư Nguyễn Văn Minh
5- Kỹ sư Vũ Trọng Thức
6- Kỹ sư Mai Thanh Lâm
7- Kỹ sư Tạ Sỹ Thái
8- Kỹ sư Nguyễn Văn Nhĩ
9- Thạc sỹ, Kỹ sư Lê Kiên
10- Thạc sỹ, Kỹ sư Hà Văn Dần
11- Kỹ sư Lê Đình Lượng

 

PHÓ TRƯỞNG BAN HIỆN NAY
1- Nguyễn Thị Thanh Hương
2- Thạc sỹ, Cử nhân Nguyễn Thị Mỹ Linh
3- Thạc sỹ, Kỹ sư Nguyễn Trọng Hải
4- Thạc sỹ, Cử nhân Phạm Thị Hồng Ngọc