...

 

TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ

1- Kỹ sư Ngô Lang

2- Kỹ sư Nguyên Lâm

3- Kỹ sư Bùi Ngọc Long

4- Kỹ sư Thái Vũ Hán

5- Thạc sỹ, Kỹ sư Nguyễn Thành Lê

6- Kỹ sư Lê Văn Đặt

7- Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn

8- Thạc sỹ, Kỹ sư Lê Văn Trang

9- Thạc sỹ, Kỹ sư Trần Minh Dũng

 

PHÓ TRƯỞNG BAN HIỆN NAY

1- Thạc sỹ, Kỹ sư Bùi Văn Mạnh

2- Thạc sỹ, Kỹ sư Vũ Thị Huệ Phương

3- Thạc sỹ, Kỹ sư Dương Văn Đại

4- Thạc sỹ, Kỹ sư Hồ Anh Sơn