...

 

CHÁNH VĂN PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

1- Kỹ sư Đoàn Huấn

2- Kỹ sư Trần Kim Khánh

3- Kỹ sư Lê Văn Đáp

4- Kỹ sư Đặng Hữu Nguyên

5- Kỹ sư Đỗ Văn Lộc

6- Kỹ sư Hoàng Trung Hải

7- Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh

8- Kỹ sư Nguyễn Trường Sơn

9- Kỹ sư Lê Bình

10- Kỹ sư Trần Triệu Long

11- Thạc sỹ, Kỹ sư Vũ Thế Nam

12- Kỹ sư Đỗ Thế Ngân

13- Kỹ sư Hà Tiến Dũng

14- Thạc sỹ, Kỹ sư Hoàng Dương Minh

15- Thạc sỹ, Kỹ sư Bùi Xuân Thành

16- Hà Thị Minh Huệ

 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HIỆN NAY

1- Phạm Gia Hùng

2- Nguyễn Minh Thu

3- Nguyễn Trung Kiên

4- Nguyễn Xuân Phú