Giai đoạn 1969 -1973
...

Giám Đốc Công ty Điện lực
Phạm Khai

...

Phó Giám đốc
Vũ Hiền

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Tế

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Duy Từ

...

Phó Giám đốc
Cao Thành Tài

...

Phó Giám đốc
Tăng Văn Phúc

...

Phó Giám Đốc
Nguyễn Sĩ Phóng

...

Phó Giám Đốc
Phạm Khắc Hằng


Giai đoạn 1974
...

Thứ trưởng Bộ Điện và Than - kiêm Giám Đốc Công ty Điện lực
Lê Ba

...

Phó Giám Đốc
Vũ Hiền

...

Phó Giám Đốc
Nguyễn Tế

...

Phó Giám Đốc
Cao Thành Tài

...

Phó Giám Đốc
Nguyễn Sĩ Phóng

...

Phó Giám Đốc
Phạm Khắc Hằng


Giai đoạn 1974-1975
...

Giám Đốc Công ty Điện lực
Cao Thành Tài

...

Phó Giám Đốc
Vũ Hiền

...

Phó Giám Đốc
Nguyễn Sĩ Phóng

...

Phó Giám Đốc
Phạm Khắc Hằng

...

Phó Giám Đốc
Phạm Văn Huân

...

Phó Giám Đốc
Nguyễn Thành Long

...

Phó Giám Đốc
Nguyễn Đức Ấn


Giai đoạn 1975-1981
...

Giám Đốc Công ty Điện lực miền Bắc (sau là Thứ trưởng Bộ Điện lực)
Vũ Hiền

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Sĩ Phóng

...

Phó Giám đốc
Phạm Khắc Hằng

...

Phó Giám đốc
Phạm Văn Huân

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Thành Long

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Đức Ấn

...

Phó Giám đốc
Phan Thanh Cao

...

Phó Giám đốc
Vũ Ngọc Hải

...

Phó Giám Đốc
Đỗ Hữu Thăng


Giai đoạn 1981-1985
...

Giám Đốc Công ty Điện lực (sau là UVBCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng)
Vũ Ngọc Hải

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Đức Ấn

...

Phó Giám đốc
Đỗ Hữu Thăng

...

Phó Giám đốc
Lê Văn Thế

...

Phó Giám đốc
Đặng Ngọc Tùng

...

Phó Giám đốc
Lê Nhân Vĩnh

...

Phó Giám đốc
Phạm Xuân


Giai đoạn 1985-1991
...

Giám Đốc Công ty Điện lực 1 (sau là Cục trưởng Cục ATLĐ Bộ Công thương)
Đỗ Hữu Thăng

...

Phó Giám đốc
Đặng Ngọc Tùng

...

Phó Giám đốc
Lê Nhân Vĩnh

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Nguyên

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Trí Đạt


Giai đoạn 1991-1995
...

Giám Đốc Công ty Điện lực 1
Lê Nhân Vĩnh

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Nguyên

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Trí Đạt

...

Phó Giám đốc
Đặng Đức Hà

...

Phó Giám đốc
Đỗ Văn Lộc


Giai đoạn 1995-1998
...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực 1
Đặng Đức Hà

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Nguyên

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Trí Đạt

...

Phó Giám đốc
Đỗ Văn Lộc


Giai đoạn 1998 - 2003
...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực 1
Đỗ Văn Lộc

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Nguyên

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Phúc Vinh

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Mạnh Hùng

...

Phó Giám đốc
Thiều Kim Quỳnh

...

Phó Giám đốc
Hà Mạnh Tề

...

Phó Giám đốc
Dư Cao Minh


Giai đoạn 2003-2010
...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Nguyễn Phúc Vinh

...

Phó Giám đốc
Thiều Kim Quỳnh

...

Phó Giám đốc
Hà Mạnh Tề

...

Phó Giám đốc
Dư Cao Minh

...

Phó Giám đốc
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Phó Giám đốc
Nguyễn Thành Lê


Giai đoạn 2010-2014
...

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Phúc Vinh

...

Phó Tổng Giám đốc
Thiều Kim Quỳnh

...

Phó Giám đốc
Hà Mạnh Tề

...

Phó Tổng Giám đốc
Dư Cao Minh

...

Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thành Lê

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Minh Tuấn

...

Phó Tổng Giám đốc
Hồ Mạnh Tuấn


Giai đoạn 2014-2019
...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Thiều Kim Quỳnh

...

Phó Tổng Giám đốc
Dư Cao Minh

...

Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Minh Tuấn

...

Phó Tổng Giám đốc
Hồ Mạnh Tuấn

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Quang Thái


Giai đoạn từ 7/2019 đến 7/2021
...

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THIỀU KIM QUỲNH

...

THÀNH VIÊN HĐTV KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ NGUYỆT ÁNH

...

THÀNH VIÊN HĐTV
HỒ MẠNH TUẤN

...

THÀNH VIÊN HĐTV
VŨ THẾ NAM

...

THÀNH VIÊN HĐTV
BÙI LÊ CƯỜNG

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ MINH TUẤN

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUANG THÁI

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ANH PHƯƠNG

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN TRANG

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC THIỆN

...

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN (2003-3/2020)
NGUYỄN VĂN TIỆP

...

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN (3/2020-NAY)
TRỊNH QUANG MINH


Giai đoạn từ 8-10/2021 đến nay
...

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐTV
ĐỖ NGUYỆT ÁNH

...

THÀNH VIÊN HĐTV - TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC THIỆN

...

THÀNH VIÊN HĐTV
VŨ THẾ NAM

...

THÀNH VIÊN HĐTV
BÙI LÊ CƯỜNG

...

THÀNH VIÊN HĐTV
VŨ ANH TÀI

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ MINH TUẤN

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUANG THÁI

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ANH PHƯƠNG

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN TRANG

...

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN TỬ LƯỢNG

...

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
TRỊNH QUANG MINH


Lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ
...

Chủ tịch Công Đoàn (1971-1978)
Lê Quang Minh

...

Chủ tịch Công Đoàn (1978-1984)
Đào Văn Thóa

...

Chủ tịch Công Đoàn (1984-1988)
Nguyễn Đức Đạo

...

Chủ tịch Công Đoàn (1988-1998)
Mai Thanh Lâm

...

Chủ tịch Công Đoàn (1998-2002)
Phạm Thanh Chước

...

Chủ tịch Công Đoàn (2002-2003)
Nguyễn Thị Nhạn

...

Chủ tịch Công Đoàn (Từ 2003 đến 3/2020)
Nguyễn Văn Tiệp

...

Chủ tịch Công Đoàn (Từ 3/2020 đến nay)
Trịnh Quang Minh