Thông tin chung

 

1. Khái lược về Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là một trong 05 Tổng công ty phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). EVNNPC thực hiện quản lý, phân phối kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc (trừ Thủ đô Hà Nội) với diện tích 145.244km2, dân số 48,58 triệu người/94,6 triệu dân cả nước (chiếm 51,35%). Trong những năm qua, EVNNPC luôn đóng góp tích cực trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu phát triển kính tế - xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong EVN bình quân từ 12-14%/năm.

Tính đến 31/12/2018, trên địa bàn EVNNPC quản lý, đã có 247/247 huyện có điện lưới quốc gia và điện tại chỗ, đạt tỉ lệ 100%, đã có 5032/5032 xã có điện lưới quốc gia, đạt tỉ lệ 100% và 7.773.928/7.898.983 hộ dân nông thôn được sử dụng lưới điện quốc gia, đạt tỉ lệ 98,54%.

2. Quy mô tài sản, lực lượng lao động:

- Quy mô tài sản (31/12/2018):

        + Số TBA 220kV: 02 TBA

        + Số TBA 110kV: 227 TBA

        + Số TBA trung gian: 116 TBA

        + Số TBA phân phối: 49.064 TBA

        + Số Km DZ 110kV: 8125 km

        + Số Km DZ trung thế: 64 564 km

        + Số Km DZ hạ thế: 117 339 km

- Lực lượng lao động 31/12/2018: 26.996 người. Trong đó nữ: 7.255, nam: 19.711

        + Trên đại học: 718

        + Đại học: 12.463

        + Cao đẳng: 1.770

        + Trung cấp: 3.795

        + Công nhân kỹ thuật: 8.149

        + Chưa qua đào tạo: 111 

3. Cơ cấu khách hàng:

Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, bán kính cấp điện lớn. địa hình đồi núi nhiều, lưới điện thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của tình hình thời tiết bất thường và khách hàng chủ yếu ở địa bàn khu vực nông thôn nên việc quản lý kinh doanh bán điện và công tác dịch vụ khách hàng gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 03/2019, toàn Tổng công ty đang kinh doanh bán điện cho 10.109.039 khách hàng sử dụng điện. Trong đó:

- Khách hàng sinh hoạt: 9.159.489 khách hàng, chiếm 90,6%.

- Khách hàng ngoài sinh hoạt: 949.550 khách hàng, chiếm 9,04%.

Trong đó, có 1,26 triệu khách hàng sử dụng điện (chiếm 12,46% tổng số khách hàng) thuộc địa bàn khu vực khó khăn vùng sâu, vùng xa và 6,14 triệu khách hàng sinh hoạt tại khu vực nông thôn.

- Quy mô quản lý:

        + Số tỉnh: 27 tỉnh

        + Huyện: 247 huyện

        + Số xã: 5032 xã

        + Khách hàng: (tính đến 31-12-2018) 48,58 triệu người